Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

Na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list Crne Gore" br. 44/12 i 30/17), Uprava javnih radova donosi:


V O D I Č

za pristup informacijama u posjedu Uprave javnih radova


I Osnovni podaci

Naziv organa:   Uprava javnih radova
Adresa:             Ulica Arsenija Boljevića 2a, 81000 Podgorica
Telefon:            (+382) 20 230-223; 20 230-227
Faks:                (+382)20 230-228,
Web sajt:          www.ujr.gov.me
E-mail:              ujr@ujr.gov.me

II Dokumenta u posjedu Uprave javnih radova

U posjedu Uprave javnih radova su sljedeća dokumenta:

- Plan javnih nabavki
- Plan javnih nabavki malih vrijednosti
- Tenderska dokumentacija
- Odluke o izboru najpovoljnije ponude
- Odluke o obustavljanju postupka javnih nabavki
- Ugovori o izvođenju radova 
- Ugovori o pružanju usluga nadzora u toku građevinskih radova
- Ugovori o izradi idejnih rješenja i glavnih projekata
- Ugovori o vršenju revizije glavnih projekata
- Izvještaji o sprovedenim postupcima i zaključenim Ugovorima
- Izvještaj o hitnim nabavkama
- Izvještaj o sprovedenim nabavkama male vrijednosti
- Izvještaj o realizaciji kapitalnog budžeta
- Djelovodnik
- Evidencija putnih naloga
- Informacije o broju zaposlenih
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Informacije o predatim poreskim prijavama,
- Rješenja o slobodnom pristupu informacijama
- Rješenja u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku
- Zakon o budžetu Crne Gore
- Rješenja o zasnivanju radnog odnosa zaposlenih
- Rješenja o fiksnom dijelu zarade za funkcionere
- Rješenja o godišnjem odmoru
- Podaci o izjavljenim žalbama
- Izvještaji o finansijskim transakcijama prema ugovornim stranama

III Postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama 

1. Pokretanje postupka

Postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama pokreće se zahtjevom u pisanoj formi, koji se može podnijeti na predloženom obrascu ili u slobodnoj formatu. 
Obrazac zahtjeva se nalazi na sajtu Uprave javnih radova. 
Zahtjev treba da sadrži:
- Osnovne podatke o traženoj informaciji;
- Način na koji ostvaruje pristup informaciji;
- Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime/naziv firme, adresa, kontakt telefon, mail).

2. Način podnošenja zahtjeva

Zahtjev za pristup informaciji se podnosi:
- Neposredno na arhivi Uprave javnih radova;
- Poštom, na adresu Ulica Arsenija Boljevića 2a, 81000 Podgorica;
- Na e-mail: ujr@ujr.gov.me

3. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Pristup informaciji se ostvaruje:
- Neposrednim uvidom u informaciju u prostorijama Uprave javnih radova,
- Prepisivanjem informacije u prostorijama Uprave javnih radova,
- Dostavljanjem prepisa, fotokopije ili prevoda podnosiocu zahtjeva putem pošte ili na e-mail. 

4. Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita

Po zahtjevu za pristup informaciji se rješava u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučaju zaštite života i slobode lica, kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati. 
Protiv zaključaka i rješenja Uprave javnih radova po zahtjevu za pristup informacijama se može izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama preko ovog organa. 
Na žalbu se naplaćuje administrativna taksa u iznosu od pet eura u korist Budžeta Crne Gore, u skladu sa tarifnim brojem 2 Zakona o administrativnim taksama (ž.r: 907-83001-19).
Protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za pristup informacijama koji sadrži podatke koji su označeni stepenom tajnosti ne može se izjaviti žalba, već se može tužbom pokrenuti upravni spor.

5. Rok za pristup informacijama

Pristup informacijama se ostvaruje u roku od tri dana, od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen.

6. Troškovi postupka

Troškove postupka snosi lice koje traži pristup informaciji i plaćaju se prije izvršenja rješenja.
Troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevođenja i dostavljanja tražene informacije.
Lica sa invaliditetom oslobođena su troškova plaćanja postupka.
Troškovi postupka su utvrđeni Uredbom o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama (''Službeni list Crne Gore'', br. 66/16). 

IV Ovlašćeno i odgovorno lice

Lice za vođenje upravnog postupka i donošenje rješenja u postupcima po podnijetim zahtjevima za slobodan pristup informacijama:
Milica Bakić, pomoćnica direktora za ugovaranje i kontrolu kvaliteta dokumenata (milica.bakic@ujr.gov.me, 020 230-223; 020 230-227)

V Objavljivanje vodiča

Ovaj vodič je objavljen na web sajtu Uprave javnih radova.

Podgorica, 08.10.2019. godine