Мања слова Већа слова РССПитајте Управу

На основу члана 11 Закона о слободном приступу информацијама ("Сл. лист Црне Горе" бр. 44/12 и 30/17), Управа јавних радова доноси:


В О Д И Ч

за приступ информацијама у посједу Управе јавних радова


И Основни подаци

Назив органа:   Управа јавних радова
Адреса:             Улица Арсенија Бољевића 2а, 81000 Подгорица
Телефон:            (+382) 20 230-223; 20 230-227
Факс:                (+382)20 230-228,
Wеб сајт:          www.ујр.гов.ме
Е-маил:              ујр@ујр.гов.ме

ИИ Документа у посједу Управе јавних радова

У посједу Управе јавних радова су сљедећа документа:

- План јавних набавки
- План јавних набавки малих вриједности
- Тендерска документација
- Одлуке о избору најповољније понуде
- Одлуке о обустављању поступка јавних набавки
- Уговори о извођењу радова 
- Уговори о пружању услуга надзора у току грађевинских радова
- Уговори о изради идејних рјешења и главних пројеката
- Уговори о вршењу ревизије главних пројеката
- Извјештаји о спроведеним поступцима и закљученим Уговорима
- Извјештај о хитним набавкама
- Извјештај о спроведеним набавкама мале вриједности
- Извјештај о реализацији капиталног буџета
- Дјеловодник
- Евиденција путних налога
- Информације о броју запослених
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
- Информације о предатим пореским пријавама,
- Рјешења о слободном приступу информацијама
- Рјешења у првостепеном и другостепеном управном поступку
- Закон о буџету Црне Горе
- Рјешења о заснивању радног односа запослених
- Рјешења о фиксном дијелу зараде за функционере
- Рјешења о годишњем одмору
- Подаци о изјављеним жалбама
- Извјештаји о финансијским трансакцијама према уговорним странама

ИИИ Поступак остваривања права на приступ информацијама 

1. Покретање поступка

Поступак остваривања права на приступ информацијама покреће се захтјевом у писаној форми, који се може поднијети на предложеном обрасцу или у слободној формату. 
Образац захтјева се налази на сајту Управе јавних радова. 
Захтјев треба да садржи:
- Основне податке о траженој информацији;
- Начин на који остварује приступ информацији;
- Податке о подносиоцу захтјева (име и презиме/назив фирме, адреса, контакт телефон, маил).

2. Начин подношења захтјева

Захтјев за приступ информацији се подноси:
- Непосредно на архиви Управе јавних радова;
- Поштом, на адресу Улица Арсенија Бољевића 2а, 81000 Подгорица;
- На е-маил: ујр@ујр.гов.ме

3. Начин остваривања права на приступ информацији

Приступ информацији се остварује:
- Непосредним увидом у информацију у просторијама Управе јавних радова,
- Преписивањем информације у просторијама Управе јавних радова,
- Достављањем преписа, фотокопије или превода подносиоцу захтјева путем поште или на е-маил. 

4. Рјешавање по захтјеву и правна заштита

По захтјеву за приступ информацији се рјешава у року од 15 дана од дана подношења захтјева, осим у случају заштите живота и слободе лица, када се по захтјеву рјешава у року од 48 сати. 
Против закључака и рјешења Управе јавних радова по захтјеву за приступ информацијама се може изјавити жалба Агенцији за заштиту личних података и слободан приступ информацијама преко овог органа. 
На жалбу се наплаћује административна такса у износу од пет еура у корист Буџета Црне Горе, у складу са тарифним бројем 2 Закона о административним таксама (ж.р: 907-83001-19).
Против рјешења којим је одбијен захтјев за приступ информацијама који садржи податке који су означени степеном тајности не може се изјавити жалба, већ се може тужбом покренути управни спор.

5. Рок за приступ информацијама

Приступ информацијама се остварује у року од три дана, од дана достављања рјешења којим је приступ дозвољен.

6. Трошкови поступка

Трошкове поступка сноси лице које тражи приступ информацији и плаћају се прије извршења рјешења.
Трошкови поступка односе се само на стварне трошкове у погледу преписивања, фотокопирања, превођења и достављања тражене информације.
Лица са инвалидитетом ослобођена су трошкова плаћања поступка.
Трошкови поступка су утврђени Уредбом о накнади трошкова у поступку за приступ информацијама (''Службени лист Црне Горе'', бр. 66/16). 

ИВ Овлашћено и одговорно лице

Лице за вођење управног поступка и доношење рјешења у поступцима по поднијетим захтјевима за слободан приступ информацијама:
Милица Бакић, помоћница директора за уговарање и контролу квалитета докумената (милица.бакиц@ујр.гов.ме, 020 230-223; 020 230-227)

В Објављивање водича

Овај водич је објављен на wеб сајту Управе јавних радова.

Подгорица, 08.10.2019. године