Мања слова Већа слова РССПитајте Управу

Добродошли на wеб портал Управе јавних радова!

Управа јавних радова, сходно Уредби о организацији и начину рада државне управе од 31. децембра 2018. године, промијенила је правни статус Дирекције јавних радова као органа у саставу Министарства одрживог развоја и туризма, у Управу као органа управе.
Некадашња Дирекција јавних радова основана је Одлуком Владе Црне Горе на сједници одржаној 23. јула 1992. године. Истом одлуком утврђен је дјелокруг њеног рада и регулисана друга питања значајна за њено дјеловање.

Од самог настанка до данас, а у складу са сазријевањем идеје обнове државности и са коначним утемељењем Црне Горе као независне државе, мијењао се и спектар послова који су у надлежности Управе јавних радова. Данас Управа врши стручне послове у вези изградње, реконструкције, санације и адаптације објеката примарне техничке инфраструктуре, државних органа, здравства, образовања, културе и спорта, затим комплекса и објеката на атрактивним туристичким локацијама, као и других објеката који су од јавног интереса и чију изградњу финансира држава.

Наведени послови односе се на: претходне и припремне радове, студије, истражне радове и инвестиционе програме, стручну оцјену документације за доношење инвестиционих одлука, прибављање рјешења о локацији и урбанистичко-техничких услова, израду и техничку контролу техничке документације, прибављање сагласности и одобрења за грађење. Уз то, у надлежности Управе јавних радова је и оглашавање и спровођење јавних поступка уступања радова укључујући закључење уговора, контрола квалитета изведених радова, уграђених материјала и опреме, пријем радова и прибављање одобрења за употребу објекта, евиденција, плаћање и контрола утрошка финансијских средстава и други послови који су јој одређени у надлежност.

Од оснивања до данас Управа јавних радова је учествовала у изградњи, реконструкцији и адаптацији:

- стамбених објеката укупне површине више од 61.000 м²,
- спортских објеката укупне површине више од 46.500 м²,
- објеката образовања укупне површине око 109.000 м²,
- здравства укупне површине око 45.500 м²,
- културе укупне површине око 22.000 м²,
- простора за рад државних органа укупне површине више од 60.000 м²,
- објеката социјалног старања укупне површине око 7.000 м².

Реализовано је и низ веома значајних пројеката из области очувања животне средине, као што су, између осталих, изградња рециклажног дворишта и претоварне станице на Жабљаку и санација 19ха јаловишта рудника олова и цинка у Мојковцу.

Такође, изграђена је путна инфраструктура широм Црне Горе, међу којима су магистрални путеви, тунели, друмски и пјешачки мостови, затим водоводна и канализациона мрежа, гранични прелази, као и други инфраструктурни објекти, чију је изградњу финансирала држава.

Управа јавних радова је акредитована као Имплементационо тијело за спровођење пројеката из области животне средине и транспорта, обухваћених Оперативним програмом ИПА ИИИ „Регионални развој”.

Управа јавних радова је препозната као јединица за имплементацију пројекта изградње и реконструкције више вртића који се финансирају кроз кредитни аранжман са Банком за развој Савјета Европе (ЦЕБ).

Управа јавних радова, дакле, представља значајну државну институцију, која је спремна и способна да одговори квалитетном и брзом имплементацијом свих инфраструктурних захтјева од јавног интереса и на тај начин кроз квалитетне и препознатљиве инфраструктурне пројекте конкретно прикаже тежњу државе на стварању што квалитетнијих услова живота свих њених грађана.