Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

Djelokrug rada organizacionih jedinica Uprave javnih radova

Uprava javnih radova vrši poslove koji se odnose na: prethodne i pripremne radove, studije, istražne radove i investicione programe, davanje stručne ocjene na dokumentaciju za donošenje investicionih odluka, pribavljanje rješenja o lokaciji i urbanističko-tehničkim uslovima za pojedine objekte, a u vezi sa izgradnjom i rekonstrukcijom objekata primarne tehničke infrastrukture, objekata državnih organa, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta, kompleksa i objekata na atraktivnim turističkim lokacijama i drugih objekata koji su od javnog interesa i čiju izgradnju finansira država; izradu i tehničku kontrolu tehničke dokumentacije, pribavljanje saglasnosti i odobrenja za građenje; javno oglašavanje i sprovođenje postupka ustupanja radova; zaključivanje ugovora o građenju; vršenje stručnog nadzora i kontrole kvaliteta izvedenih radova ugrađenih materijala i opreme; tehnički pregled, prijem izvedenih radova, pribavljanje odobrenja za upotrebu objekta; evidenciju, plaćanje i kontrolu finansijskog utroška sredstava; vrše se poslovi koji se odnose na: sprovođenje postupaka javnih nabavki za projekte u okviru programa koji se finansiraju iz EU sredstava, a u skladu sa pravilima koja važe za ove programe; pripremanje i zaključivanje ugovora sa odabranim ponuđačima; praćenje sprovođenja i izmjena ugovora; sprovođenje administrativnih i provjera na licu mjesta radi kontrole izvještaja o implementaciji ugovora koje podnose ugovarači; planiranje potreba za finansijskim sredstvima i priprema budžetskog plana Uprave; finansijsko upravljanje, kontrolu i računovodstvo u vezi sa ugovorima finansiranim od strane EU; praćenje ispunjenosti uslova za održavanje akreditacije za decentralizovano/indirektno upravlјanje EU fondovima na nivou Uprave; učestvovanje u izradi procedura i drugih akata koji su neophodni za funkcionisanje decentralizovanog/indirektnog upravljanja EU fondovima; izvještavanje o nepravilnostima i potencijalnim rizicima i sprovođenje i praćenje korektivnih mjera; pripremu potrebnih analiza i izvještaja; vrši i sve druge poslove u skladu sa propisanim internim procedurama, kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

1. SEKTOR ZA PLANIRANJE I TEHNIČKU PRIPREMU vrši poslove koji se odnose na sve radnje u fazi planiranja, tehničke pripreme i analize investicione izgradnje, kako za investicije iz oblasti primarne i komunalne infrastrukture, tako i za investicije iz oblasti visokogradnje, a koji se finansiraju iz Kapitalnog budžeta, investicije koje se finansiraju kroz decentralizovano/indirektno upravljanje iz EU fondova, iz kredita i donacija, a koji se pored ostalog odnose i na: izradu nacrta prijedloga Kapitalnog budžeta, na osnovu dostavljenih lista prioriteta od strane lokalnih uprava i potrošačkih jedinica; izradu investiciono-tehničke dokumentacije; učestvovanje u pripremi planova javnih nabavki; učestvovanje u pripremi finansijskih planova; pripremu dokumentacije, u dijelu pribavljanja ulaznih parametara od strane korisnika neophodnih za raspisivanje javnih nadmetanja; organizaciju i učestvovanje u izradi Projektnih zadataka; kontrolu kvaliteta tehničke dokumentacije; tehničku analizu i usaglašavanje tehničko-projektne dokumentacije sa zakonskom regulativom; kontrolu tenderske dokumentacije i učestvovanje u sprovođenju postupaka javnih nabavki; realizaciju ugovora za izradu i reviziju tehničko-projektne dokumentacije; koordinaciju sprovođenja postupaka prijave građenja i pribavljanja odobrenja gradnje; aktivnosti u skladu sa Priručnikom o precedurama u okviru samostalnog upravljanja programima koji se finansiraju iz pretpristupne podrške– učestvovanje u izradi planova javnih nabaki i finansijskih planova, priprema planova provjere sprovođenja ugovora za izradu tehničko-projektne dokumentacije, kontrola kvaliteta tehničke dokumentacije, kontrola kvaliteta tenderske dokumentacije i procedura u dijelu pripreme i sprovođenja tenderskih procedura, učestvovanje u evaluacionim komisijama, sprovođenje ugovora za izradu tehničko-projektne dokumentacije, evidentiranje i prijavljivanje rizika i nepravilnosti, predlaganje izmjena i dopuna Priručnika, provjeru usklađenost sa propisima EU i nacionalnom legislativom, sprovođenje preporuka revizije i dr. poslove.

1.1. Odsjek za planiranje vrši poslove koji se odnose na sve radnje u fazi planiranja investicione izgradnje, kako za investicije iz oblasti primarne i komunalne infrastrukture, tako i za investicije iz oblasti visokogradnje, a koji se finansiraju iz Kapitalnog budžeta, investicije koje se finansiraju kroz decentralizovano/indirektno upravljanje iz EU fondova, iz kredita i donacija, a koji se pored ostalog odnose i na: izradu nacrta prijedloga Kapitalnog budžeta, na osnovu dostavljenih lista prioriteta od strane lokalnih uprava i potrošačkih jedinica; izradu investiciono-tehničke dokumentacije; učestvovanje u pripremi planova javnih nabavki; učestvovanje u pripremi finansijskih planova; aktivnosti u skladu sa Priručnikom o precedurama u okviru samostalnog upravljanja programima koji se finansiraju iz pretpristupne podrške– učestvovanje u izradi planova javnih nabaki i finansijskih planova, priprema planova provjere sprovođenja ugovora za izradu tehničko-projektne dokumentacije, evidentiranje i prijavljivanje rizika i nepravilnosti, predlaganje izmjena i dopuna Priručnika, provjeru usklađenost sa propisima EU i nacionalnom legislativom, sprovođenje preporuka revizije i dr. poslove.

1.2. Odsjek za tehničku pripremu vrši poslove koji se odnose na sve radnje u fazi tehničke pripreme i analize investicione izgradnje, kako za investicije iz oblasti primarne i komunalne infrastrukture, tako i za investicije iz oblasti visokogradnje, a koji se finansiraju iz Kapitalnog budžeta, investicije koje se finansiraju kroz decentralizovano/indirektno upravljanje iz EU fondova, iz kredita i donacija, a koji se pored ostalog odnose i na: pripremu dokumentacije, u dijelu pribavljanja ulaznih parametara od strane korisnika neophodnih za raspisivanje javnih nadmetanja; organizaciju i učestvovanje u izradi Projektnih zadataka; kontrolu kvaliteta tehničke dokumentacije; tehničku analizu i usaglašavanje tehničko-projektne dokumentacije sa zakonskom regulativom; kontrolu tenderske dokumentacije i učestvovanje u sprovođenju postupaka javnih nabavki; realizaciju ugovora za izradu i reviziju tehničko-projektne dokumentacije; koordinaciju sprovođenja postupaka prijave građenja i pribavljanja odobrenja gradnje; aktivnosti u skladu sa Priručnikom o precedurama –kontrola kvaliteta tehničke dokumentacije, kontrola kvaliteta tenderske dokumentacije i procedura u dijelu pripreme i sprovođenja tenderskih procedura, učestvovanje u evaluacionim komisijama, sprovođenje ugovora za izradu tehničko-projektne dokumentacije, evidentiranje i prijavljivanje rizika i nepravilnosti, predlaganje izmjena i dopuna Priručnika, provjeru usklađenost sa propisima EU i nacionalnom legislativom, sprovođenje preporuka revizije i dr. poslove.

2. SEKTOR ZA UGOVARANJE I KONTROLU KVALITETA DOKUMENATA vrši poslove koji se odnose na: pripreme plana javnih nabavki; pripreme tenderske dokumentacije u procesu javnog nadmetanja; sprovođenje postupaka javne nabavke; zaključivanje ugovora; čuvanje dokumentacije; vođenje evidencije javnih nabavki i pripremu izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki i to: za postupke koji se sprovode saglasno Zakonu o javnim nabavkama, postupke koje se sprovode po procedurama koje se primjenjuju za projekte koji se finansiraju kroz decentralizovano/indirektno upravljanje iz EU fondova, kao i projekte koji se finansiraju iz kredita i donacija; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; kontrolu dokumenata pripremljenih za ugovaranje i davanje preporuka za unapređenje dokumentacije koja je predmet kontrole; praćenje ispunjenosti uslova za održavanje akreditacije za decentralizovano/indirektno upravlјanje EU fondovima na nivou Uprave i predlaganje i praćenje sprovođenja korektivnih mjera; sprovođenje procedura za praćenje primjene preporuka revizija; predlaganje unapređenja i izmjena postojećeg sistema upravlјanja i procedura kroz redovno ažuriranje Priručnika o procedurama, pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti i dr. poslove.


2.1. Odsjek za ugovaranje vrši poslove koji se odnose na: pripreme plana javnih nabavki; pripremu tenderske dokumentacije u procesu javnog nadmetanja; sprovođenje postupaka javne nabavke; objavljivanje informacija o ugovoru na website-u Uprave javnih radova i ostalih medija, ako je potrebno, zaključivanje ugovora; čuvanje dokumentacije;vođenje evidencije javnih nabavki i pripremu izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki koji se sprovode saglasno Zakonu o javnim nabavkama, postupke koje se sprovode po procedurama koje se primjenjuju za projekte koji se finansiraju kroz decentralizovano/indirektno upravljanje iz EU fondova, kao i za postupke koji se finansiraju iz kredita i donacija saglasno Priručniku za nabavke Banke Savjeta Evrope u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja i iz kredita CEB-a i druge odgovarajuće poslove u skladu sa propisima; pripremu plana nabavki za IPA projekte u saradnji nadležnim ministarstvima; provjeru tenderske dokumentacije i dostavljanje Delegaciji EU u Crnoj Gori na odobrenje; pripremu i sprovođenje postupka raspisivanja tendera u skladu sa propisima EU; uspostavljanje i usvajanje sastava Komisija za vrednovanje u okviru tendera, učešća u radu evaluacione komisije u svojstvu predsjednika/sekretara i priprema izvještaja o evaluaciji; zaključivanje ugovora uključujući i pregovaranje ukoliko je neophodno; pripremu izvještaja o stanju projekata koji se implementiraju; monitoring implementacije projekta na osnovu materijalnih indikatora;vršenje provjera koje obuhvataju administrativne, materijalne i tehničke implementacije projekata na licu mjesta; pribavljanje neophodnih informacija o sprovedenim procedurama u procesu implementacije projekta; evidentiranje i prijavljivanje rizika i nepravilnosti, predlaganje izmjena i dopuna Priručnika, provjeru usklađenost sa propisima EU i nacionalnom legislativom, sprovođenje preporuka revizije i dr. poslove.

2.2. Odsjek za kontrolu kvaliteta dokumenata vrši poslove koji se odnose na: kontrolu dokumenata pripremljenih za ugovaranje i davanje preporuka za unapređenje dokumentacije koja je predmet kontrole; praćenje ispunjenosti uslova za održavanje akreditacije za decentralizovano/indirektno upravlјanje EU fondovima na nivou Uprave i predlaganje i praćenje sprovođenja korektivnih mjera; učešća u radu evaluacione komisije u svojstvu predsjednika/sekretara i priprema izvještaja o evaluaciji, izrade dokumenata neophodnih za obezbjeđivanje funkcionisanja i održavanje kriterijuma za samostalno upravljanje pretpristupnom podrškom, sprovođenje procedura za praćenje primjene preporuka revizija; predlaganje unapređenja i izmjena postojećeg sistema upravlјanja i procedura kroz redovno ažuriranje Priručnika o procedurama provjeru usklađenost sa propisima EU i nacionalnom legislativom, sprovođenje preporuka revizije i dr. poslove.

3. SEKTOR ZA REALIZACIJU I MONITORING vrši poslove koji se odnose na: praćenje realizacije investicija u pogledu ugovorenih radova i rokova; kontrola rada stručnog nadzora; praćenje sprovođenja ugovora, priprema administrativnih naloga, zahtjeva i dopisa prema svim učesnicima u implementaciji projekta; obilazak gradilišta i provjera na licu mjesta stepena realizacije projekta; ovjera situacija; koordinacija prilikom primopredaje i tehničkog prijema objekata; izrada konačnih obračuna izvedenih radova; pripremu Izvještaja o realizaciji projekata; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti; pripremu podataka o indikatorima sprovođenja projekata za potrebe Odsjeka za ugovaranje, i dr. poslove.

3.1. Odsjek za visokogradnju vrši poslove koji se odnose na: realizaciju investicija, poslovi praćenje rada u vršenju stručnog nadzora privrednog društva kome je Uprava javnih radova povjerila vršenje stručnog nadzora; ovjera situacija; tehnički prijem objekata i konačan obračun za objekte visokogradnje; učestvovanje u pripremi Izvještaja o realizaciji projekata koji se dostavljaju Vladi Crne Gore i druge odgovarajuće poslove u skladu sa propisima; u okviru poslova na realizaciji projekata koji se finansiraju kroz decentralizovano/indirektno upravljanje iz EU fondova vrše se poslovi ovjere situacija za objekte visokogradnje, praćenje tehničke implementacije Ugovora/projekta na licu mjesta, priprema podataka o indikatorima sprovođenja projekata za potrebe Odsjeka za ugovaranje, tehnički prijem objekata i konačan obračun za objekte visokogradnje, evidentiranje i prijavljivanje rizika i nepravilnosti, predlaganje izmjena i dopuna Priručnika, provjeru usklađenost sa propisima EU i nacionalnom legislativom, sprovođenje preporuka revizije i dr. poslove.

3.2. Odsjek za niskogradnju i komunalnu infrastrukturu vrši poslove koji se odnose na: praćenje planova i programa; praćenje rada u vršenju stručnog nadzora privrednog društva kome je Uprava javnih radova povjerila vršenje stručnog nadzora, sa ovjeravanjem situacija, tehnički prijem objekata i konačan obračun za objekte niskogradnje i komunalne infrastrukture; učestvuju u pripremi Izvještaja o realizaciji projekata koji se dostavljaju Vladi Crne Gore i druge odgovarajuće poslove u skladu sa propisima. U okviru poslova na realizaciji projekata koji se finansiraju kroz decentralizovano/indirektno upravljanje iz EU fondova vrše se poslovi ovjere situacija za objekte niskogradnje i komunalne infrastrukture, praćenje tehničke implementacije Ugovora/projekta na licu mjesta, priprema podataka o indikatorima sprovođenja projekata za potrebe Odsjeka za ugovaranje, tehnički prijem objekata i konačan obračun za objekte niskogradnje i komunalne infrastrukture, evidentiranje i prijavljivanje rizika i nepravilnosti, predlaganje izmjena i dopuna Priručnika, provjeru usklađenost sa propisima EU i nacionalnom legislativom, sprovođenje preporuka revizije i dr. poslove.

4. SEKTOR ZA FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVENE POSLOVE vrši poslove koji se odnose na: finansijsko praćenje investicionih projekata; izradu rebalansa sredstava; realizaciju kreditnih aranžmana; otplatu kredita; izradu finansijskih izvještaja; poslovi provjere računa i situacija da bi se utvrdilo da su prijavljeni troškovi stvarno izvršeni u skladu sa primjenljivim pravilima, da su proizvodi isporučeni, te usluge i radovi izvršeni u skladu sa ugovorom; obavljanje plaćanja izvođačima; vrše se poslovi koji se odnose na: planiranje potreba za finansijskim sredstvima i priprema budžetskog plan Uprave; prijem zahtjeva za plaćanje (faktura) od ugovarača; provjeru prihvatljivosti i tačnosti zahtjeva za plaćanje (faktura) i njihove usklađenosti sa odredbama relevantnih ugovora; izvršenje plaćanja; vođenje finansijsko-računovodstvene evidencije o IPA sredstvima; redovna usklađivanja računovodstvenih podataka sa nadležnim tijelima u sistemu za upravljanje pretpristupnom podrškom; pripremu finansijsko-računovodstvenih izvještaja; provjere prihvatljivosti troškova u skladu sa pravilima i procedurama propisanim od strane EU; vrši i sve druge poslove u skladu sa propisanim internim procedurama; poslovi vezani za obezbjeđenje i organizovanje administrativno-tehničkih i drugih poslova,evidentiranju, čuvanju i odlaganju dokumentacije, evidencije i sačinjavanja izvještaja vezanih za tekuće izdatke Uprave javnih radova; finansijsko-računovodstveno poslovanje; projektovanje i izvršavanje budžeta; praćenje namjenske upotrebe sredstava usmjerenih za obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Uprave; sačinjavanje predračuna sredstava za rad Uprave i finansijskih planova; realizaciju svih ugovora koje je zaključila Uprava; sačinjavanje potrebnih informacija u vezi stanja finansijskih sredstava; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti; obračunavanje plata službenika i namještenika; sastavljanje obračunskih lista; blagajničko poslovanje i dr. poslovi.

4.1. Odsjek za finansijsku operativu vrši poslove koji se odnose na: finansijsko praćenje investicionih projekata; izradu rebalansa sredstava; realizaciju kreditnih aranžmana; otplatu kredita; izradu finansijskih izvještaja; poslovi provjere računa i situacija da bi se utvrdilo da su prijavljeni troškovi stvarno izvršeni u skladu sa primjenljivim pravilima, da su proizvodi isporučeni, te usluge i radovi izvršeni u skladu sa ugovorom;obavljanje plaćanja izvođačima; održavanje zasebnog računovodstvenog- kodifikacionog sistema za IPA projekte i vođenje računovodstvenih evidencija; finansijsko izvještavanje; učešće u obavljanju provjera na licu mjesta; poslovi koji se odnose na prijem zahtjeva za plaćanje /faktura od ugovarača; priprema i podnošenje zahtjeva Nacionalnom Fondu za sredstva EU; provjeru prihvatljivosti i tačnosti zahtjeva za plaćanje i usklađenosti sa relevantnim odredbama ugovora; vođenje evidencija i izvjestaja o oslobađanju od obaveza plaćanja PDV projekata finansiranih od EU sredstava; vođenja analitičkih evidencija plaćanja sredstvima IPA računa prema računu ugovarača; poslovi vezani za obezbjeđenje i organizovanje administrativno-tehničkih i drugih poslova,evidentiranju, čuvanju i odlaganju dokumentacije, evidencije i sačinjavanja izvještaja vezanih za tekuće izdatke Uprave javnih radova, evidentiranje i prijavljivanje rizika i nepravilnosti, predlaganje izmjena i dopuna Priručnika, provjeru usklađenost sa propisima EU i nacionalnom legislativom, sprovođenje preporuka revizije i dr. poslove.

4.2. Odsjek za računovodstvene poslove vrši poslove koji se odnose na: finansijsko-računovodstveno poslovanje; projektovanje i izvršavanje budžeta; praćenje namjenske upotrebe sredstava usmjerenih za obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Uprave; sačinjavanje predračuna sredstava za rad Uprave i finansijskih planova; realizaciju svih ugovora koje je zaključila Uprava; sačinjavanje potrebnih informacija u vezi stanja finansijskih sredstava; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti; obračunavanje plata službenika i namještenika; sastavljanje obračunskih lista; blagajničko poslovanje; evidenciju potrošnje i pravdanja kancelarijskog materijala; i dr. poslovi, sprovođenje procedura okviru pretpristupne podrške EU u skladu sa Priručnikom o procedurama koji se odnose na vođenje računovodstvenih evidencija, održavanje zasebnog računovodstvenog- kodifikacionog sistema za IPA projekte, obavlja unošenje podataka-zapisa u IPA računovodstveni softver, evidentiranje i prijavljivanje rizika i nepravilnosti, predlaganje izmjena i dopuna Priručnika, provjeru usklađenost sa propisima EU i nacionalnom legislativom, sprovođenje preporuka revizije i dr. poslove.

5. SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE vrši poslove koji se odnose na: pripremu rješenja o zasnivanju radnih odnosa službenika i namještenika i rješenja o pravima i obavezama službenika i namještenika po osnovu rada; formiranje i čuvanje personalnih dosijea; praćenje vođenja disciplinskih postupaka i njihovu evidenciju; sačinjavanje odgovarajućih izvještaja i informacija iz oblasti radnih odnosa; izrada akta organizacije i sistematizacije radnih mjesta; pripremu materijala za kolegijum i vođenje bilješki sa kolegijume, obavljanje komunikacija sa drugim organizacionim jedinicama Uprave, organima i građanima; promovisanje aktivnosti, medijskih nastupa i sl.; priprema za nastup direktora i ostalih rukovodilaca/službenika za javne nastupe; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti; umnožavanje materijala; vršenje prevoza službenika; održavanje i opravka automobila; registraciju automobila; razvoj ljudskih resursa; predlaganje plana razvoja i strateških ciljeva upravljanja ljudskim resursima; predlaganje politike upravljanja ljudskim resursima; analiziranje postojećih kadrovskih potencijala i predlaganje mjera za njihovo unapređenje; kreiranje godišnjih kadrovskih planova, realizacija procesa ocjenjivanja zaposlenih, koordiniranje aktivnosti edukacije ljudskih resursa; praćenje primjene Etičkog kodeksa, predlaganje mjera za unapređenje motivacije zaposlenih; koordinaciju saradnje u Upravi sa obrazovnim institucijama u pravcu unapređenja razvoja djelatnosti iz nadležnosti Uprave; saradnju sa drugim organima uprave i institucijama po pitanju razvoja kadrova; koordinacija aktivnosti edukacije zaposlenih; učestvovanje u postupku selekcije kandidata za prijem u radni odnos; vođenje kadrovske evidencije službenika i namještenika; saradnju sa Upravom za kadrove, i dr. poslove.

5.1. Odsjek za pravne poslove vrši poslove koji se odnose na: pripremu rješenja o zasnivanju radnih odnosa službenika i namještenika i rješenja o pravima i obavezama službenika i namještenika po osnovu rada; formiranje i čuvanje personalnih dosijea; praćenje vođenja disciplinskih postupaka i njihovu evidenciju; sačinjavanje odgovarajućih izvještaja i informacija iz oblasti radnih odnosa; izrada pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; pripremu materijala za kolegijum i vođenje bilješki sa kolegijume, obavljanje komunikacija sa drugim organizacionim jedinicama Uprave, organima i građanima; promovisanje aktivnosti, medijskih nastupa i sl.; priprema za nastup direktora i ostalih rukovodilaca/službenika za javne nastupe, vođenje informacionog sistema za podršku rada Uprave; održavanje softvera i baza podataka iz nadležnosti Uprave; održavanje računarskog sistema i računarske mreže Uprave; učešće u izradi i održavanju WEB stranica i Portala Uprave; rješavanje manjih softversko – hardverskih problema i pružanje pomoći zaposlenim u Upravi vezano za informatičke potencijale; postavljanje materijala za Vladu i njena radna tijela i Skupštinu Crne Gore, učestvovanje u organizovanju sastanaka, konferencija, seminara i sl. za potrebe Uprave; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti, i dr. poslove.

5.2. Odsjek za ljudske resurse vrši poslove koji se odnose na: razvoj ljudskih resursa; predlaganje plana razvoja i strateških ciljeva upravljanja ljudskim resursima Uprave; predlaganje politike upravljanja ljudskim resursima; izrada pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji; analiziranje postojećih kadrovskih potencijala i predlaganje mjera za njihovo unapređenje; kreiranje godišnjih kadrovskih planova; realizacija procesa ocjenjivanja zaposlenih, koordiniranje aktivnosti edukacije ljudskih resursa; praćenje primjene Etičkog kodeksa, predlaganje mjera za unapređenje motivacije zaposlenih; koordinaciju saradnje u Upravi sa obrazovnim institucijama u pravcu unapređenja razvoja djelatnosti iz nadležnosti Uprave; saradnju sa drugim organima uprave i institucijama po pitanju razvoja kadrova; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti; učestvovanje u postupku selekcije kandidata za prijem u radni odnos; vođenje kadrovske evidencije službenika i namještenika; saradnju sa Upravom za kadrove i dr. poslove.

6. ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU vrši poslove koji se odnose na: operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka unutrašnje revizije, odnosno testiranje, analiziranje i ocjenjivanje svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Uprave, usklađenim sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora; procjenjivanje sistema, procesa i sistema unutrašnjih kontrola na osnovu upravljanja rizicima; izradu izvještaja o nalazu unutrašnje revizije sa odgovarajućim mišljenjima i ocjenama koje dostavlja direktoru i odgovornom licu organizacione jedinice u kojoj je obavljena revizija; obavljanje posebne revizije na zahtjev direktora ili prema potrebi:obavljanje revizije programa i projekata koji se u cjelosti ili djelimično finansiraju iz sredstava EU i bilo kojih drugih fondova i sredstava koja obezbjeđuju druga međunarodna tijela i institucije; praćenje sprovođenja preporuka navedenih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija; davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure; izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije, kao i praćenje i izvršenje istih; izradu godišnjeg izvještaja o rezultatima unutrašnje revizije; saradnju sa Direktoratom za centralnu harmonizaciju, što uključuje i obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja; saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, drugim državnim organima, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima; praćenje i predlaganje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije; praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije i obavljanje drugih poslova i zadataka iz djelokruga Odjeljenja.

7. SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE vrši poslove koji se odnose na : prijem pošte; zavođenje akata; vođenje registara; dostavljanje akata u rad preko internih dostavnih knjiga; otpremanje pošte; razvođenje akata; arhiviranje predmeta; staranje o arhivi; rukovanje pečatima i štambiljima; obavljanje kurirskih poslova; vođenje ostalih propisanih evidencija; umnožavanje materijala; vršenje prevoza službenika; održavanje i opravka automobila; registraciju automobila; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti, i dr. poslove.