Мања слова Већа слова РССПитајте Управу

Дјелокруг рада организационих јединица Управе јавних радова

Управа јавних радова врши послове који се односе на: претходне и припремне радове, студије, истражне радове и инвестиционе програме, давање стручне оцјене на документацију за доношење инвестиционих одлука, прибављање рјешења о локацији и урбанистичко-техничким условима за поједине објекте, а у вези са изградњом и реконструкцијом објеката примарне техничке инфраструктуре, објеката државних органа, здравства, образовања, културе и спорта, комплекса и објеката на атрактивним туристичким локацијама и других објеката који су од јавног интереса и чију изградњу финансира држава; израду и техничку контролу техничке документације, прибављање сагласности и одобрења за грађење; јавно оглашавање и спровођење поступка уступања радова; закључивање уговора о грађењу; вршење стручног надзора и контроле квалитета изведених радова уграђених материјала и опреме; технички преглед, пријем изведених радова, прибављање одобрења за употребу објекта; евиденцију, плаћање и контролу финансијског утрошка средстава; врше се послови који се односе на: спровођење поступака јавних набавки за пројекте у оквиру програма који се финансирају из ЕУ средстава, а у складу са правилима која важе за ове програме; припремање и закључивање уговора са одабраним понуђачима; праћење спровођења и измјена уговора; спровођење административних и провјера на лицу мјеста ради контроле извјештаја о имплементацији уговора које подносе уговарачи; планирање потреба за финансијским средствима и припрема буџетског плана Управе; финансијско управљање, контролу и рачуноводство у вези са уговорима финансираним од стране ЕУ; праћење испуњености услова за одржавање акредитације за децентрализовано/индиректно управлјање ЕУ фондовима на нивоу Управе; учествовање у изради процедура и других аката који су неопходни за функционисање децентрализованог/индиректног управљања ЕУ фондовима; извјештавање о неправилностима и потенцијалним ризицима и спровођење и праћење корективних мјера; припрему потребних анализа и извјештаја; врши и све друге послове у складу са прописаним интерним процедурама, као и друге послове који су јој одређени у надлежност.

1. СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ врши послове који се односе на све радње у фази планирања, техничке припреме и анализе инвестиционе изградње, како за инвестиције из области примарне и комуналне инфраструктуре, тако и за инвестиције из области високоградње, а који се финансирају из Капиталног буџета, инвестиције које се финансирају кроз децентрализовано/индиректно управљање из ЕУ фондова, из кредита и донација, а који се поред осталог односе и на: израду нацрта приједлога Капиталног буџета, на основу достављених листа приоритета од стране локалних управа и потрошачких јединица; израду инвестиционо-техничке документације; учествовање у припреми планова јавних набавки; учествовање у припреми финансијских планова; припрему документације, у дијелу прибављања улазних параметара од стране корисника неопходних за расписивање јавних надметања; организацију и учествовање у изради Пројектних задатака; контролу квалитета техничке документације; техничку анализу и усаглашавање техничко-пројектне документације са законском регулативом; контролу тендерске документације и учествовање у спровођењу поступака јавних набавки; реализацију уговора за израду и ревизију техничко-пројектне документације; координацију спровођења поступака пријаве грађења и прибављања одобрења градње; активности у складу са Приручником о прецедурама у оквиру самосталног управљања програмима који се финансирају из претприступне подршке– учествовање у изради планова јавних набаки и финансијских планова, припрема планова провјере спровођења уговора за израду техничко-пројектне документације, контрола квалитета техничке документације, контрола квалитета тендерске документације и процедура у дијелу припреме и спровођења тендерских процедура, учествовање у евалуационим комисијама, спровођење уговора за израду техничко-пројектне документације, евидентирање и пријављивање ризика и неправилности, предлагање измјена и допуна Приручника, провјеру усклађеност са прописима ЕУ и националном легислативом, спровођење препорука ревизије и др. послове.

1.1. Одсјек за планирање врши послове који се односе на све радње у фази планирања инвестиционе изградње, како за инвестиције из области примарне и комуналне инфраструктуре, тако и за инвестиције из области високоградње, а који се финансирају из Капиталног буџета, инвестиције које се финансирају кроз децентрализовано/индиректно управљање из ЕУ фондова, из кредита и донација, а који се поред осталог односе и на: израду нацрта приједлога Капиталног буџета, на основу достављених листа приоритета од стране локалних управа и потрошачких јединица; израду инвестиционо-техничке документације; учествовање у припреми планова јавних набавки; учествовање у припреми финансијских планова; активности у складу са Приручником о прецедурама у оквиру самосталног управљања програмима који се финансирају из претприступне подршке– учествовање у изради планова јавних набаки и финансијских планова, припрема планова провјере спровођења уговора за израду техничко-пројектне документације, евидентирање и пријављивање ризика и неправилности, предлагање измјена и допуна Приручника, провјеру усклађеност са прописима ЕУ и националном легислативом, спровођење препорука ревизије и др. послове.

1.2. Одсјек за техничку припрему врши послове који се односе на све радње у фази техничке припреме и анализе инвестиционе изградње, како за инвестиције из области примарне и комуналне инфраструктуре, тако и за инвестиције из области високоградње, а који се финансирају из Капиталног буџета, инвестиције које се финансирају кроз децентрализовано/индиректно управљање из ЕУ фондова, из кредита и донација, а који се поред осталог односе и на: припрему документације, у дијелу прибављања улазних параметара од стране корисника неопходних за расписивање јавних надметања; организацију и учествовање у изради Пројектних задатака; контролу квалитета техничке документације; техничку анализу и усаглашавање техничко-пројектне документације са законском регулативом; контролу тендерске документације и учествовање у спровођењу поступака јавних набавки; реализацију уговора за израду и ревизију техничко-пројектне документације; координацију спровођења поступака пријаве грађења и прибављања одобрења градње; активности у складу са Приручником о прецедурама –контрола квалитета техничке документације, контрола квалитета тендерске документације и процедура у дијелу припреме и спровођења тендерских процедура, учествовање у евалуационим комисијама, спровођење уговора за израду техничко-пројектне документације, евидентирање и пријављивање ризика и неправилности, предлагање измјена и допуна Приручника, провјеру усклађеност са прописима ЕУ и националном легислативом, спровођење препорука ревизије и др. послове.

2. СЕКТОР ЗА УГОВАРАЊЕ И КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ДОКУМЕНАТА врши послове који се односе на: припреме плана јавних набавки; припреме тендерске документације у процесу јавног надметања; спровођење поступака јавне набавке; закључивање уговора; чување документације; вођење евиденције јавних набавки и припрему извјештаја о спроведеним поступцима јавних набавки и то: за поступке који се спроводе сагласно Закону о јавним набавкама, поступке које се спроводе по процедурама које се примјењују за пројекте који се финансирају кроз децентрализовано/индиректно управљање из ЕУ фондова, као и пројекте који се финансирају из кредита и донација; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; контролу докумената припремљених за уговарање и давање препорука за унапређење документације која је предмет контроле; праћење испуњености услова за одржавање акредитације за децентрализовано/индиректно управлјање ЕУ фондовима на нивоу Управе и предлагање и праћење спровођења корективних мјера; спровођење процедура за праћење примјене препорука ревизија; предлагање унапређења и измјена постојећег система управлјања и процедура кроз редовно ажурирање Приручника о процедурама, припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности и др. послове.


2.1. Одсјек за уговарање врши послове који се односе на: припреме плана јавних набавки; припрему тендерске документације у процесу јавног надметања; спровођење поступака јавне набавке; објављивање информација о уговору на wебсите-у Управе јавних радова и осталих медија, ако је потребно, закључивање уговора; чување документације;вођење евиденције јавних набавки и припрему извјештаја о спроведеним поступцима јавних набавки који се спроводе сагласно Закону о јавним набавкама, поступке које се спроводе по процедурама које се примјењују за пројекте који се финансирају кроз децентрализовано/индиректно управљање из ЕУ фондова, као и за поступке који се финансирају из кредита и донација сагласно Приручнику за набавке Банке Савјета Европе у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања и из кредита ЦЕБ-а и друге одговарајуће послове у складу са прописима; припрему плана набавки за ИПА пројекте у сарадњи надлежним министарствима; провјеру тендерске документације и достављање Делегацији ЕУ у Црној Гори на одобрење; припрему и спровођење поступка расписивања тендера у складу са прописима ЕУ; успостављање и усвајање састава Комисија за вредновање у оквиру тендера, учешћа у раду евалуационе комисије у својству предсједника/секретара и припрема извјештаја о евалуацији; закључивање уговора укључујући и преговарање уколико је неопходно; припрему извјештаја о стању пројеката који се имплементирају; мониторинг имплементације пројекта на основу материјалних индикатора;вршење провјера које обухватају административне, материјалне и техничке имплементације пројеката на лицу мјеста; прибављање неопходних информација о спроведеним процедурама у процесу имплементације пројекта; евидентирање и пријављивање ризика и неправилности, предлагање измјена и допуна Приручника, провјеру усклађеност са прописима ЕУ и националном легислативом, спровођење препорука ревизије и др. послове.

2.2. Одсјек за контролу квалитета докумената врши послове који се односе на: контролу докумената припремљених за уговарање и давање препорука за унапређење документације која је предмет контроле; праћење испуњености услова за одржавање акредитације за децентрализовано/индиректно управлјање ЕУ фондовима на нивоу Управе и предлагање и праћење спровођења корективних мјера; учешћа у раду евалуационе комисије у својству предсједника/секретара и припрема извјештаја о евалуацији, израде докумената неопходних за обезбјеђивање функционисања и одржавање критеријума за самостално управљање претприступном подршком, спровођење процедура за праћење примјене препорука ревизија; предлагање унапређења и измјена постојећег система управлјања и процедура кроз редовно ажурирање Приручника о процедурама провјеру усклађеност са прописима ЕУ и националном легислативом, спровођење препорука ревизије и др. послове.

3. СЕКТОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ И МОНИТОРИНГ врши послове који се односе на: праћење реализације инвестиција у погледу уговорених радова и рокова; контрола рада стручног надзора; праћење спровођења уговора, припрема административних налога, захтјева и дописа према свим учесницима у имплементацији пројекта; обилазак градилишта и провјера на лицу мјеста степена реализације пројекта; овјера ситуација; координација приликом примопредаје и техничког пријема објеката; израда коначних обрачуна изведених радова; припрему Извјештаја о реализацији пројеката; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; припрему података о индикаторима спровођења пројеката за потребе Одсјека за уговарање, и др. послове.

3.1. Одсјек за високоградњу врши послове који се односе на: реализацију инвестиција, послови праћење рада у вршењу стручног надзора привредног друштва коме је Управа јавних радова повјерила вршење стручног надзора; овјера ситуација; технички пријем објеката и коначан обрачун за објекте високоградње; учествовање у припреми Извјештаја о реализацији пројеката који се достављају Влади Црне Горе и друге одговарајуће послове у складу са прописима; у оквиру послова на реализацији пројеката који се финансирају кроз децентрализовано/индиректно управљање из ЕУ фондова врше се послови овјере ситуација за објекте високоградње, праћење техничке имплементације Уговора/пројекта на лицу мјеста, припрема података о индикаторима спровођења пројеката за потребе Одсјека за уговарање, технички пријем објеката и коначан обрачун за објекте високоградње, евидентирање и пријављивање ризика и неправилности, предлагање измјена и допуна Приручника, провјеру усклађеност са прописима ЕУ и националном легислативом, спровођење препорука ревизије и др. послове.

3.2. Одсјек за нискоградњу и комуналну инфраструктуру врши послове који се односе на: праћење планова и програма; праћење рада у вршењу стручног надзора привредног друштва коме је Управа јавних радова повјерила вршење стручног надзора, са овјеравањем ситуација, технички пријем објеката и коначан обрачун за објекте нискоградње и комуналне инфраструктуре; учествују у припреми Извјештаја о реализацији пројеката који се достављају Влади Црне Горе и друге одговарајуће послове у складу са прописима. У оквиру послова на реализацији пројеката који се финансирају кроз децентрализовано/индиректно управљање из ЕУ фондова врше се послови овјере ситуација за објекте нискоградње и комуналне инфраструктуре, праћење техничке имплементације Уговора/пројекта на лицу мјеста, припрема података о индикаторима спровођења пројеката за потребе Одсјека за уговарање, технички пријем објеката и коначан обрачун за објекте нискоградње и комуналне инфраструктуре, евидентирање и пријављивање ризика и неправилности, предлагање измјена и допуна Приручника, провјеру усклађеност са прописима ЕУ и националном легислативом, спровођење препорука ревизије и др. послове.

4. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ врши послове који се односе на: финансијско праћење инвестиционих пројеката; израду ребаланса средстава; реализацију кредитних аранжмана; отплату кредита; израду финансијских извјештаја; послови провјере рачуна и ситуација да би се утврдило да су пријављени трошкови стварно извршени у складу са примјенљивим правилима, да су производи испоручени, те услуге и радови извршени у складу са уговором; обављање плаћања извођачима; врше се послови који се односе на: планирање потреба за финансијским средствима и припрема буџетског план Управе; пријем захтјева за плаћање (фактура) од уговарача; провјеру прихватљивости и тачности захтјева за плаћање (фактура) и њихове усклађености са одредбама релевантних уговора; извршење плаћања; вођење финансијско-рачуноводствене евиденције о ИПА средствима; редовна усклађивања рачуноводствених података са надлежним тијелима у систему за управљање претприступном подршком; припрему финансијско-рачуноводствених извјештаја; провјере прихватљивости трошкова у складу са правилима и процедурама прописаним од стране ЕУ; врши и све друге послове у складу са прописаним интерним процедурама; послови везани за обезбјеђење и организовање административно-техничких и других послова,евидентирању, чувању и одлагању документације, евиденције и сачињавања извјештаја везаних за текуће издатке Управе јавних радова; финансијско-рачуноводствено пословање; пројектовање и извршавање буџета; праћење намјенске употребе средстава усмјерених за обављање дјелатности из надлежности Управе; сачињавање предрачуна средстава за рад Управе и финансијских планова; реализацију свих уговора које је закључила Управа; сачињавање потребних информација у вези стања финансијских средстава; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; обрачунавање плата службеника и намјештеника; састављање обрачунских листа; благајничко пословање и др. послови.

4.1. Одсјек за финансијску оперативу врши послове који се односе на: финансијско праћење инвестиционих пројеката; израду ребаланса средстава; реализацију кредитних аранжмана; отплату кредита; израду финансијских извјештаја; послови провјере рачуна и ситуација да би се утврдило да су пријављени трошкови стварно извршени у складу са примјенљивим правилима, да су производи испоручени, те услуге и радови извршени у складу са уговором;обављање плаћања извођачима; одржавање засебног рачуноводственог- кодификационог система за ИПА пројекте и вођење рачуноводствених евиденција; финансијско извјештавање; учешће у обављању провјера на лицу мјеста; послови који се односе на пријем захтјева за плаћање /фактура од уговарача; припрема и подношење захтјева Националном Фонду за средства ЕУ; провјеру прихватљивости и тачности захтјева за плаћање и усклађености са релевантним одредбама уговора; вођење евиденција и извјестаја о ослобађању од обавеза плаћања ПДВ пројеката финансираних од ЕУ средстава; вођења аналитичких евиденција плаћања средствима ИПА рачуна према рачуну уговарача; послови везани за обезбјеђење и организовање административно-техничких и других послова,евидентирању, чувању и одлагању документације, евиденције и сачињавања извјештаја везаних за текуће издатке Управе јавних радова, евидентирање и пријављивање ризика и неправилности, предлагање измјена и допуна Приручника, провјеру усклађеност са прописима ЕУ и националном легислативом, спровођење препорука ревизије и др. послове.

4.2. Одсјек за рачуноводствене послове врши послове који се односе на: финансијско-рачуноводствено пословање; пројектовање и извршавање буџета; праћење намјенске употребе средстава усмјерених за обављање дјелатности из надлежности Управе; сачињавање предрачуна средстава за рад Управе и финансијских планова; реализацију свих уговора које је закључила Управа; сачињавање потребних информација у вези стања финансијских средстава; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; обрачунавање плата службеника и намјештеника; састављање обрачунских листа; благајничко пословање; евиденцију потрошње и правдања канцеларијског материјала; и др. послови, спровођење процедура оквиру претприступне подршке ЕУ у складу са Приручником о процедурама који се односе на вођење рачуноводствених евиденција, одржавање засебног рачуноводственог- кодификационог система за ИПА пројекте, обавља уношење података-записа у ИПА рачуноводствени софтвер, евидентирање и пријављивање ризика и неправилности, предлагање измјена и допуна Приручника, провјеру усклађеност са прописима ЕУ и националном легислативом, спровођење препорука ревизије и др. послове.

5. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ врши послове који се односе на: припрему рјешења о заснивању радних односа службеника и намјештеника и рјешења о правима и обавезама службеника и намјештеника по основу рада; формирање и чување персоналних досијеа; праћење вођења дисциплинских поступака и њихову евиденцију; сачињавање одговарајућих извјештаја и информација из области радних односа; израда акта организације и систематизације радних мјеста; припрему материјала за колегијум и вођење биљешки са колегијуме, обављање комуникација са другим организационим јединицама Управе, органима и грађанима; промовисање активности, медијских наступа и сл.; припрема за наступ директора и осталих руководилаца/службеника за јавне наступе; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; умножавање материјала; вршење превоза службеника; одржавање и оправка аутомобила; регистрацију аутомобила; развој људских ресурса; предлагање плана развоја и стратешких циљева управљања људским ресурсима; предлагање политике управљања људским ресурсима; анализирање постојећих кадровских потенцијала и предлагање мјера за њихово унапређење; креирање годишњих кадровских планова, реализација процеса оцјењивања запослених, координирање активности едукације људских ресурса; праћење примјене Етичког кодекса, предлагање мјера за унапређење мотивације запослених; координацију сарадње у Управи са образовним институцијама у правцу унапређења развоја дјелатности из надлежности Управе; сарадњу са другим органима управе и институцијама по питању развоја кадрова; координација активности едукације запослених; учествовање у поступку селекције кандидата за пријем у радни однос; вођење кадровске евиденције службеника и намјештеника; сарадњу са Управом за кадрове, и др. послове.

5.1. Одсјек за правне послове врши послове који се односе на: припрему рјешења о заснивању радних односа службеника и намјештеника и рјешења о правима и обавезама службеника и намјештеника по основу рада; формирање и чување персоналних досијеа; праћење вођења дисциплинских поступака и њихову евиденцију; сачињавање одговарајућих извјештаја и информација из области радних односа; израда правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста; припрему материјала за колегијум и вођење биљешки са колегијуме, обављање комуникација са другим организационим јединицама Управе, органима и грађанима; промовисање активности, медијских наступа и сл.; припрема за наступ директора и осталих руководилаца/службеника за јавне наступе, вођење информационог система за подршку рада Управе; одржавање софтвера и база података из надлежности Управе; одржавање рачунарског система и рачунарске мреже Управе; учешће у изради и одржавању WЕБ страница и Портала Управе; рјешавање мањих софтверско – хардверских проблема и пружање помоћи запосленим у Управи везано за информатичке потенцијале; постављање материјала за Владу и њена радна тијела и Скупштину Црне Горе, учествовање у организовању састанака, конференција, семинара и сл. за потребе Управе; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности, и др. послове.

5.2. Одсјек за људске ресурсе врши послове који се односе на: развој људских ресурса; предлагање плана развоја и стратешких циљева управљања људским ресурсима Управе; предлагање политике управљања људским ресурсима; израда правилника о унутрашњој организацији и систематизацији; анализирање постојећих кадровских потенцијала и предлагање мјера за њихово унапређење; креирање годишњих кадровских планова; реализација процеса оцјењивања запослених, координирање активности едукације људских ресурса; праћење примјене Етичког кодекса, предлагање мјера за унапређење мотивације запослених; координацију сарадње у Управи са образовним институцијама у правцу унапређења развоја дјелатности из надлежности Управе; сарадњу са другим органима управе и институцијама по питању развоја кадрова; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; учествовање у поступку селекције кандидата за пријем у радни однос; вођење кадровске евиденције службеника и намјештеника; сарадњу са Управом за кадрове и др. послове.

6. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УНУТРАШЊУ РЕВИЗИЈУ врши послове који се односе на: оперативно планирање, организовање и извршење задатака унутрашње ревизије, односно тестирање, анализирање и оцјењивање свих пословних функција из надлежности Управе, усклађеним са Међународним стандардима професионалне праксе унутрашње ревизије и Етичким кодексом унутрашњих ревизора; процјењивање система, процеса и система унутрашњих контрола на основу управљања ризицима; израду извјештаја о налазу унутрашње ревизије са одговарајућим мишљењима и оцјенама које доставља директору и одговорном лицу организационе јединице у којој је обављена ревизија; обављање посебне ревизије на захтјев директора или према потреби:обављање ревизије програма и пројеката који се у цјелости или дјелимично финансирају из средстава ЕУ и било којих других фондова и средстава која обезбјеђују друга међународна тијела и институције; праћење спровођења препорука наведених у извјештајима из претходно обављених ревизија; давање савјета и стручних мишљења када се уводе нови системи и процедуре; израду стратешког и оперативних планова и програма рада који су основа за реализацију функције унутрашње ревизије, као и праћење и извршење истих; израду годишњег извјештаја о резултатима унутрашње ревизије; сарадњу са Директоратом за централну хармонизацију, што укључује и обавезу достављања годишњег извјештаја; сарадњу са Државном ревизорском институцијом, другим државним органима, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима; праћење и предлагање едукације унутрашњих ревизора у складу са међународним стандардима унутрашње ревизије; праћење спровођења препорука Државне ревизорске институције и обављање других послова и задатака из дјелокруга Одјељења.

7. СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ врши послове који се односе на : пријем поште; завођење аката; вођење регистара; достављање аката у рад преко интерних доставних књига; отпремање поште; развођење аката; архивирање предмета; старање о архиви; руковање печатима и штамбиљима; обављање курирских послова; вођење осталих прописаних евиденција; умножавање материјала; вршење превоза службеника; одржавање и оправка аутомобила; регистрацију аутомобила; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности, и др. послове.